FSSC

 

FSSC 22000

 

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร และออกแบบมาเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือบริษัผู้ผลิตอาหารรายใหญ่

 

 

FSSC 22000

 

                        FSSC 22000 (Food Safety System Certification 22000) คือ ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร ก่อตั้งขึ้นโดย The Foundation for Food Safety Certification ในปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้เป็นมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร และออกแบบมาเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือบริษัทผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่นำเอาระบบ ISO 22000 และ PAS 220 มาใช้

 

                        มาตรฐานนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการรับรองระบบความปลอดภัยทางอาหารขององค์กรในห่วงโซ่อาหารที่แปรรูปหรือผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผักที่เน่าเสียง่ายเป็นวัตถุดิบหลัก ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการเก็บรักษานาน ส่วนประกอบอื่นๆของอาหาร เช่น สารเติมแต่งอาหาร วิตามิน จุลินทรีย์ชีวภาพ และการผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร และ FSSC 22000 ยังเป็นมาตรฐานที่สามารถให้การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมอาหารได้ครอบคลุมห่วงโซ่อาหารทั้งหมดอีกด้วย

 

                        FSSC 22000 Version 5 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2019

 

                        ในเวอร์ชั่น 5 มีการประยุกต์ใช้โครงสร้างระดับสูง (HLS) ของ ISO 22000:2018 ซึ่งง่ายสำหรับองค์กรในการบูรณาการระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารเข้ากับระบบการจัดการอื่น ๆ เช่น ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 และ ISO 45001 สำหรับการจัดการคุณภาพ นอกจากการให้ความสำคัญกับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการแล้วปัจจุบันยังมีการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และสอดคล้องกันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในห่วงโซ่อาหาร

 

ข้อกำหนดของ FSSC 22000 มีเอกสารมาตรฐาน 3 ข้อกำหนด

 

                        - ISO 22000:2018

                        - ISO/TS 22002-1 (for Food Manufacturing), ISO/TS 22002-2 (Catering), ISO/TS 22002-4 (Food Packaging Manufacturing)

                        - FSSC 22000 22000 Scheme Version 5