IATF16949:2016

 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEMREQUIREMENT AND PRACTICE

 

 

                        IATF 16949  เป็นระบบมาตรฐานการจัดการสำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (International Automotive Task Force) โดยกลุ่มองค์กรด้านอุตสาหกรรมยานยนต์จากต่างประเทศที่ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐานนี้มาจากมาตรฐาน ISO 9001 และ QS 9000 จึงทำให้มาตรฐาน IATF 16949 (TS16949) เป็นที่ยอมรับจากบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ทั่วโลก และกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ว่าผู้ผลิตรายใดที่ได้รับการรับรองระบบ IATF 16949 (TS 16949) เท่ากับเป็นการรับรองคุณภาพในการผลิตด้วยว่าสามารถผลิตได้ตามข้อกำหนดของลูกค้าและสามารถส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตทุกค่ายได้

 

                        เป้าหมายหลักของระบบ IATF 16949 คือ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการป้องกันการบกพร่องต่างๆ ลดความความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิต และความผันแปรของกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาเพื่อให้สินค้าของตัวเองแข่งขันได้ในเรื่องของคุณภาพ การส่งมอบสินค้า รวมทั้งเรื่องของราคา

 

ประโยชน์ของระบบ IATF 16949

 

                        - องค์กรที่ได้รับการรับรองจะได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพของการผลิตว่าผลิตได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า และสามารถส่งมอบชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับทุกค่ายได้
                        - เป็นใบเบิกทางที่ดีในการติดต่อเพื่อเป็น Supplier ให้กับลูกค้ารายใหม่ทั้งในและต่างประเทศ
                        - เป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพชิ้นส่วนที่ส่งมอบให้กับลูกค้า เนื่องจากการควบคุมเป็นไปตามข้อกำหนดลูกค้า ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงขั้นตอนการอนุมัติ รับรองชิ้นส่วน                             และตลอดช่วงเวลาผลิตจริง
                        - ใช้วัสดุหรือปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า และเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาการจัดการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
                        - ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์การทำงานขององค์กรว่ามีระบบมาตรฐานเทียบเท่ากับระบบสากล