FAMI QS

 

 

          (Feed Additives and PreMixtures Quality System )

 

                        ระบบความปลอดภัยของอาหารและอาหารสัตว์ (Animal Feed) กฎระเบียบและกฎข้อบังคับ (Legislation and Regulation) เพื่อควบคุมอาหารสัตว์ที่จะนำเข้าจำหน่ายหรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ให้มีคุณภาพและความปลอดภัยอย่างสูงสุด ดังนั้นจึงส่งให้ผู้ที่ผลิตหรืออยู่ในห่วงโซ่ของอาหารสัตว์ ต้องนำกฎระเบียบ ข้อบังคับเหล่านี้มีประยุกต์ใช้ให้สอดคล้อง รวมถึงกฎข้อบังคับของ EU มาบูรณาการณ์และบริหารอย่างเป็นระบบ

 

 

FAMI QS

 

                        อาหารสัตว์และส่วนผสมอาหารสัตว์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย GMP + FSA ใช้ได้กับการผลิตอาหารการขนส่งและการค้า FSSC 22000 สำหรับส่วนผสมเดี่ยวและอาหารผสมและการผลิตพรีมิกซ์และ FAMI-QS กับส่วนผสมอาหารและส่วนผสมพิเศษ ทั้งหมดได้รับการพัฒนาเพื่อรับประกันผลกระทบที่ปลอดภัยของฟีดในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย

 

                        FAMI-QS กำลังกลายเป็นมาตรฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และพรีมิกซ์ทั่วโลก โดยในปี 2559 FAMI-QS ได้มีการดำเนินการในภารกิจที่ท้าทายในการเปลี่ยนแปลงระบบทั้งหมดเพื่อให้สอดล้องกับการพัฒนาและการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ดังนั้น เพื่อให้ตอบสนองกับการพัฒนาดังกล่าว FAMI-QS จึงได้ทบทวนข้อกำหนดเพื่อให้สอดคล้องทั้งการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์รวมถึงระบบการจัดการต่างๆ โดยเฉพาะระบบการจัดการตามมาตรฐษน ISO ที่ได้ประกาศใช้เมื่อปี 2558 ที่ผ่านมา โดยข้อกำหนดใหม่ของระบบ FAMI-QS นั้นหรือที่เราเรียกกันว่า code เวอร์ชั่น 6 ณ เวลานี้ได้กลายเป็นข้อกำหนดบังคับสำหรับผู้ผลิตที่เกี่ยวข้องทั่วโลก ดังนั้น เพื่อให้ผู้ผลิตวัตดุดิบการผลิตอาหารสัตว์และพรีมิกซ์ได้เตรียมตัวต่อข้อกำหนดภายใต้ Code เวอร์ชั่น  ทางบริษัทลอยด์ รีจีสเตอร์ ซึ่งเป็นผู้นำของหน่วยงานการตรวจรับรองรองของโลกจึงได้จัดการอบรมดังกล่าวเพื่อชี้แจงและช่วยการตีความข้อกำหนดอันใหม่นี้ซึ่งการตีความที่ถูกต้องจะช่วยทำให้ผู้ผลิตได้ประสบความสำเร็จในการรับรอง FAMI-QS

 

 

 

มาตรฐานคืออะไร?

 

                        ระเบียบของยุโรปเกี่ยวกับสุขอนามัยในการป้อนอาหาร (กฎของสหภาพยุโรปที่ 183/2005) ได้กำหนดข้อกำหนดด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยสำหรับห่วงโซ่อาหารทั้งหมดรวมถึงสารเติมแต่งอาหารสัตว์และสารผสมล่วงหน้า ระเบียบนี้: ผสานรวมการผลิตและจำหน่ายวัตถุเจือปนอาหารผสมล่วงหน้าและอาหารสัตว์ที่สมบูรณ์ในห่วงโซ่อาหารทั่วโลกรวมหลักการของ HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต)ส่งเสริมการสร้างหลักปฏิบัติในห่วงโซ่อาหารสัตว์

 

                        คณะกรรมการอาหารสัตว์แห่งเนเธอร์แลนด์ (PDV) สมาคมส่วนผสมอาหารสัตว์แห่งสหภาพยุโรปและส่วนผสมของพวกเขาและมูลนิธิเพื่อการรับรองความปลอดภัยของอาหารได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติเหล่านี้ซึ่งได้รับการบริหารโดย GMP + International FAMI-QS และ FSSC ตามลำดับเพื่อตอบสนองต่อ ความคาดหวังของผู้บริโภคผู้ผลิตอาหารและผู้ค้าปลีก กฎระเบียบฟีดหลักต้องใช้การใช้สารเติมแต่งและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ถูกต้อง นอกจากนี้ข้อกำหนดยังมีการควบคุมระดับของสารและผลิตภัณฑ์ที่ไม่พึงประสงค์เช่นโลหะหนักสารกำจัดศัตรูพืชและอะฟลาทอกซิน ในที่สุดก็มีมาตรการเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella ของสัตว์ผ่านทางอาหารสัตว์